Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem Plików „Cookies” i „Session Storage” oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analitycs

A. Definicje

Użyte w niniejszej Polityce prywatności określenia oznaczają odpowiednio:

 1. Administrator- IT DEVELOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 23C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525883, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN, NIP: 7543085062, REGON: 161606663; e-mail: [email protected] tel: +48 32 724 62 58
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu. Pliki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. Pliki Cookies zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wysyłane do Serwisu za każdym razem. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do Użytkownika.
 3. Pliki Session Storage – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w przeglądarce internetowej, z której na urządzeniu końcowym korzysta Użytkownik, przeznaczone do korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu. Pliki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetowąi dostosować Serwis indywidualnie do Użytkownika. Pliki Session Storage nie są wysyłane każdorazowo do Serwisu i są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 4. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań lub zachowania.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi portal internetowy o domenie www.it-develop.pl. Operatorem Serwisu jest Administrator.
 6. Urządzenie końcowe- oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 7. Użytkownik – oznacza osobę korzystającąz Serwisu;
 8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. UODO — ustawa z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000, z późn. zm.).

B. Pliki Cookies i Session Storage

 1. Administrator informuje, że Serwis korzysta z Plików Cookies oraz z Plików Session Storage. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu końcowym Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu końcowym Pliki Session Storage jest Administrator.
 2. Administrator stosuje dwa zasadnicze typy Plików Cookies oraz Pliki Session Storage:
  1. Sesyjne Pliki Cookies: są to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu końcowym aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego. Mechanizm sesyjnych Plików Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego. Administrator stosuje następujące sesyjne Pliki Cookies: cookiesClicked
  2. Trwałe Pliki Cookies: są to pliki przechowywane na Urządzeniu końcowym aż do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego. Mechanizm trwałych Plików Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego, z zastrzeżeniem zdania następnego. Trwałe Pliki Cookies zawierające niepowtarzalny identyfikator należą do kategorii danych osobowych i z tego względu podlegają obowiązującemu prawodawstwu o ochronie danych. Administrator stosuje następuje trwałe Pliki Cookies: .AspNetCore.Antiforgery.9TtSrW0hzOs .AspNetCore.Culture, .AspNetCore.Identity.Application, 1P_JAR, ANID, APISID, CONSENT, HSID, NID, OTZ, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, gaVisitorUuid
  3. Pliki Session Storage: są to pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego. Mechanizm Plików Session Storage nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego. Administrator stosuje następujące Pliki Session Storage: rc::c
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych (za pośrednictwem trwałych Plików Cookies zawierających niepowtarzalny identyfikator) pozyskanych od Użytkownika (osoby, której dane dotyczą), Administrator niniejszym informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest IT DEVELOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią z siedzibą w Opolu, przy ul. Zielonogórskiej 4 lok. 13, 45-323 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525883, 0 kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN, NIP: 7543085062, REGON: 161606663;
  2. Telefon kontaktowy do Administratora oraz adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: +48 32 724 62 58, [email protected]
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w rozdziale B pkt 6 niniejszej Polityki prywatności;
  4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie aż do ich skasowania, nie dłużej jednak niż 30 dni
  5. Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą byc przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania usług internetowych — serwer oraz świadczącemu na rzecz Administratora usługi prawnicze;
  6. Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO (Administrator zwraca jednak uwagę na korzystanie z Google Analitycs, o czym mowa w rozdziale C niniejszej Polityki);
  7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach dowodowych dla zabezpieczenia dokumentacji i informacji na wypadek uzasadnionej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach marketingowych;
  8. Użytkownik ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia (w szczególności jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem) lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zażądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na podstawie wynikającej z prawnie uzasadnionego interesu Administratora), a także prawo do przenoszenia danych (zażądać od Administratora przekazania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych) — na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO i RODO;
  9. Użytkownik ma prawo – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych) — do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa — w każdym przypadku, w którym Użytkownik ten sądzi, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem RODO, a to w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności UODO i RODO;
  11. Dane osobowe będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, przy czym osoba, której dane osobowe dotyczą nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a co nie będzie zatem wywoływało u tej osoby skutków prawnych ani w podobny sposób nie będzie istotnie na nią wpływać. Procesy, o których mowa pod tą literą dotyczą wyłącznie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystywaniu tych danych (zachowania Użytkownika w Serwisie) w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań i zachowania. Profilowanie ma na celu optymalizację Serwisu, dostosowanie reklamy do zainteresowań i preferencji Użytkownika oraz prezentowanie reklamy, nie rodzi to jednak dla Użytkownika istotnych konsekwencji — to Użytkownik bowiem podejmuje decyzje odnośnie skorzystania z reklamy. Jednoczesnie Użytkownik ma dostęp do wszystkich tresci znajdujących się w Serwisie, a poprzez profilowanie dostęp ten nie jest w jakikolwiek sposób reglamentowany ani ograniczany. Poprzez profilowanie nie dochodzi do wydawania ostatecznych rozstrzygnięć (wyniku operacji na danych osobowych, prowadzonych w systemie informatycznym) w sprawach indywidualnych osoby, której dane dotyczą. Opisane powyżej procesy nie sprowadzają się do stosowania reklamy behawioralnej, nie powodują poważnego uszczerbku w majątku osoby fizycznej, nie prowadzą do pogorszenia jej stanu psychicznego ani fizycznego, nie wpływająteż negatywnie na sytuację rodzinną ani zawodową osoby fizycznej.
 4. Administrator zwraca uwagę, że przeglądarka internetowa zazwyczaj domyslnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies na Urządzeniu końcowym, przy czym Użytkownik ma możliwość dokonania zmian w tym zakresie i w konsekwencji ograniczenia, określenia warunków przechowywania lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. Przeglądarka internetowa umożliwia automatyczne zablokowanie Plików Cookies lub ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Celem poznania bliższych informacji w tym przedmiocie należy odwiedzic poniższe strony: – Mozilla Firefox: http://support.moziIIa.org/pI/kb/usuwanie-ciasteczek – Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl – Google Chrome: http://support.googIe.com/chrome/bin/answer.py?h|=p|&answer=95582 – Opera: http://WWW.operacom/browser/tutoriaIs/security/privacy/ – Safari: https://support.apple.com/safari
 5. Administrator informuje, że ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalnosci serwisu.
 6. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Pliki Cookies w następujących celach:
  1. rozpoznania Urządzenia końcowego oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia podstron internetowych serwisu;
  2. zapamiętania historii odwiedzonych podstron internetowych w serwisie w celu rekomendacji tresci;
  3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumiec, w jaki sposób Użytkownicy korzystająz serwisu, a co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu oraz jego konfiguracji — w tym: dostosowania zawartosci podstron internetowych serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z podstron internetowych serwisu;
  5. Profilowania, dostosowywania reklam oraz prezentacji reklam;
  6. zapewnienia bezpieczeństwai niezawodności serwisu.

C. Zewnętrzne Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać również zewnętrze Pliki Cookies, przez co rozumie się Pliki Cookies zamieszczane na Urządzeniu końcowym Użytkownika za pośrednictwem serwisu przez partnerów Administratora. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać następujące zewnętrzne Pliki Cookies zamieszczane w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, raportowania interakcji Użytkowników w serwisie, za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (w tym zakresie administratorem Plików Cookies jest Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043).
 2. Google Analitycs wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje Pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania serwisu, a otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany — co uniemożliwia identyfikację Użytkownika. Administrator korzysta z tzw. maskowania adresów IP, dzięki czemu dla celów wskazanych w punkcie 1 powyżej używane są wyłącznie częsci tych adresów, a nie ich całości.
 3. Administrator informuje, że każdy Użytkownik może zablokować przekazywanie danych do Google Analitycs o jego odwiedzinach na stronach internetowych serwisu — poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analitycs Dodatek ten jest dostępny pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hI=pI
 4. Szczegółowe dane o sposobie zbierania i przetwarzania danych w ramach Google Analitycs znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl